Search form

Márɨko 11:33

33Zɨ́ye nda ị́nyịyé úkulúgu ledre kacɨ́ a zɨ́a kɨ́dí, “Owozé wá.”

Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ɨɨ, bɨ kenée ní, máíli amá lolụ kpá úku ledre rokoꞌbụ bɨ mándị́sị méngị ledre e kɨ́e ní, zɨ́se wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index