Search form

Márɨko 11:5

5Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí kóo kpá mɨtóroyé do mɨsiꞌdi ore, zɨ́ye ị́nyịyé úku ledre zɨ́ yaꞌdá ga bɨ gbre Yésụ kasa yée née kɨ́dí, “ꞌBɨé ledre ꞌdi, bangá bɨ ásé líkpí a née ꞌbɨ ambi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index