Search form

Márɨko 11:8

8Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ꞌdíꞌbiógụ bongó eyé e, ngíti géyị ꞌdecịnɨ́ ꞌbɨ eyé mbílí tịyị́ e do ízí yée zɨ́a kɨ́ rokinyi do mɨsiꞌdi gɨ ro óto úndrua.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index