Search form

Márɨko 11:9

9Zɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨyí ꞌbɨ eyé ꞌdáꞌdá, kɨ́ yée ga bɨ gɨ do kacɨ́ a gɨ ꞌdáꞌba ní, ndị́sịyé ụ́cụ koko kɨ́ yéyéyị́ kɨ́ ndị́sị ótrụ́ ledre ꞌdága kɨ́dí,

“Mbófo éyị́ zɨ́ Lomo.

Úndru idí ídí zɨ́ wo bɨ ogụ kɨ́ ịrị Ngére Lomo ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index