Search form

Márɨko 12:10

10Ólosé aka esé mɨéké kúrú Lomo bɨ uku kɨ́dí,

“ ‘Tutú bɨ kóo ꞌyị óꞌbó ꞌdị́cị́ e asinɨ́ gɨ roa ní,

ogụ nda yị́ ené go tutú bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index