Search form

Márɨko 12:11

11Ledre ba ní, Ngére ezé Lomo mengị kóo ne,

zɨ́a nda ówóne go mɨówó, zɨ́a émené komozé.’  ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index