Search form

Márɨko 12:17

17Née ní, Yésụ ya zɨ́ye ní, “Togụ́ kenée yá, ídísé íꞌbí éyị́ bɨ ꞌbɨ Káyísara ní zɨ́a, zɨ́se íꞌbí éyị́ bɨ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ Lomo.”

Zɨ́ tara yaꞌdá ga gére née ị́drị́ne mbá mɨị́drị́, gɨ zɨ́ ledre bɨ Yésụ ukulugu zɨ́ye ní, zɨ́ye ị́nyịyé ótoómo wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index