Search form

Márɨko 12:36

36Ngére Dawídi uku kóo ledre kacɨ́ kúrú ꞌDówụ́ Lomo gɨ ro Kɨ́résịto maꞌdáa kɨ́dí,

“ ‘Ngére ezé Lomo nɨ úku ledre zɨ́ ngére amá kɨ́dí,

“Ndị́sị do sị́lị́ma ꞌbɨ anú ona,

gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ mááyí óto ezeokóyị e mbá

sị́ sịndị́yị ní.” ’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index