Search form

Márɨko 12:37

37Dawídi kɨ́ roné ndịsị ndólo Kɨ́résịto Ngére, togụ́ kenée ní, Kɨ́résịto nɨ ídí bulúndu a lárá a káa be ꞌdi?”

Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sịyé úwú ledre ené kɨ́ mongụ́ rokinyi ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index