Search form

Márɨko 13

Ledre gɨ ro mɨndụ́rụ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Lomo

(Lúrú kpá Matáyo 24:1-2, Lúka 21:5-6)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ go ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́a ị́nyịné úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, lúrú aka lá mɨngburoko tutú ga bɨ oꞌbónɨ́ ꞌdị́cị́ ga ba kɨ́e ba, kpá kɨ́ lámá bɨ ro ꞌdị́cị́ máa ga gére née.”

2Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Née kpá éyị́? ꞌDị́cị́ ga gére née kɨ́ mbágá lámá née bɨ royé née, kpá kɨ́ mɨngburoko tutú ga bɨ oꞌbónɨ́ yée kɨ́e née mbá, nɨyí ógụ ndụ́rụónzó yée kɨ́rɨ́ née mbá bi, bɨkéṛị́ tutú bɨ zɨ́a ídíákáne do ezené ꞌdága ní ndaá.”

3Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ go mɨndị́sịné gá do Landa Olíva mɨꞌdí zɨ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ Pétero e, kɨ́ Yakóbo e, kɨ́ Yiwáni e, kɨ́ Andiríya ógụyé ndoo ndúꞌyú wo, 4“Úku aka zɨ́ze, ledre máa née nɨ méngị roné kenée kɨ́ be ꞌdi? Lị́lị ledre bɨ nɨ ꞌdódo a zɨ́ze kɨ́dí ledre née nɨ ógụ méngị roné kenée ní ꞌdi?”

Ledre gɨ ro ꞌdoꞌdó bɨ ꞌyị ꞌbɨ Yésụ nɨyí ógụ ꞌdóꞌdó a ní

(Lúrú kpá Matáyo 24:3-14, Lúka 21:7-19)

5Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Komosé idí ídí rosé, ꞌyị e ndanɨ́ lóndo sée wá. 6Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí karanée ógụ kɨ́ ịrịmá, zɨ́ye ndị́sị úku ledre kɨ́dí yée nɨyí Kɨ́résịto, gɨ zɨ́ kéyị née ní, nɨyí lóndo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e. 7Ásé karanée úwú ledre kɨ́dí okó nɨ go ógụ, ngíti géyị yá kɨ́dí okó nɨ go ꞌdáa, sɨmɨ bɨ ledre ga gére nɨyí go ndị́sị méngị royé kenée ní, ndásé sị́kpị mɨmbéꞌdesé ꞌdága wá. Ledre ga gére nɨyí méngị royé kenée, tɨ́ lá née ndaá ꞌbɨ ené aka odụ do sogo káṇgá ba wá. 8Kúfú ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ndéré útú kɨ́ okó do kúfú ngíti géyị ꞌyị e, zɨ́ ngíti káṇgá ndéré útúne kɨ́ okó do ngíti káṇgá. Mongụ́ ꞌbú nɨ útú, zɨ́ kịꞌdị káṇgá ndị́sị méngị roné do ngíti géyị bi e. Née aka lá dosị́ ꞌdoꞌdó maꞌdáa.

9“Ídísé tóro ngbúó káa zɨ́ bɨ ásé go ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ní. Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ꞌdíꞌbi sée ógụ kɨ́se kóꞌdụ́ ꞌyị úku ngbanga e do ócó sée sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e. Nɨyí karanée ꞌdíꞌbiógụ sée kóꞌdụ́ gávana e kɨ́ mɨngburoko ngére e gɨ ro úku ledre gɨ romá zɨ́ye. 10ꞌDáꞌdá zɨ́ do sogo káṇgá ba ụ́kụ́ne, nɨ mɨútúásáne do ꞌdódo bɨlámá ledre zɨ́ ṛị́kị́ kúfú ꞌyị e za mbá. 11Togụ́ karanée ꞌdiꞌbinɨ́ sée go do ógụ kɨ́se kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ga gére née yá, ndásé ndị́sị sómụ́ ledre sɨsɨkala ꞌdáꞌdá gɨ ro úku a togụ́ ilinɨ́ go úwú ledre gɨ tarasé ní wá. Ídísé úku zɨ́ye tɨ́ lá dụụ́ ledre bɨ ꞌDówụ́ Lomo uku go zɨ́se ní. Gɨ zɨ́a, úkusé née kúrú Lomo, née ndaá sómụ́ ledre esé wá.

12“Lúndu e nɨyí íꞌbí lúnduyé e zɨ́ umbu, ꞌbụmɨowụ́ nɨ méngị a kpá kenée zɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené. Owụ́ e nɨyí zíngi ro ꞌyị ndíki yée do íꞌbí yée zɨ́ umbu. 13Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí sógó sée gɨ zɨ́a bɨ ásé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ní. Abú kenée ndotó, ꞌyị bɨ nɨ iꞌbí roné ndị́sị lódụ́ kacɨ́ma gị sɨmɨ odụ sịndị́ kadra ꞌbɨ do sogo káṇgá ba ní, nɨ ndíki trịdrị bɨ za fí ní.”

Ledre gɨ ro mɨsínyiónzó Yerụsaléma

(Lúrú kpá Matáyo 24:15-21, Lúka 21:20-24)

14“Sɨmɨ bɨ lúrúndíkisé mongụ́ bɨsinyí éyị́ kɨ́ tóro do bi bɨ ngárá ndaá zɨ́a tóroné doa wá ní,- ꞌyị bɨ nɨ ólo ledre ba ní, idí ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ a bɨlámáne. Gɨ ore ꞌyị ga bɨ nɨyí sɨmɨ Yụdáya ní, idínɨ́ ngásá komo landa e. 15Togụ́ bɨsinyí ledre máa née ogụndiki ꞌyị do ꞌdị́cị́,+ ndaá ndítíógụ ólụ́ ꞌdị́cị́ gɨ ro ꞌdíꞌbi éyị́ kí wá. 16Togụ́ ꞌyị bɨ ledre máa née ndiki wo yáká ní, ndaá lolụ ngásá ndáꞌba ꞌbe gɨ ro ꞌdíꞌbi yata bongó wá. 17Kadra máa née nɨ sínyí gbála, zɨ́ kará ga bɨ kɨ́ sɨmɨyé, kpá kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ owụ́ e kóꞌdụ́ye ní. 18Ídísé íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ngaya kɨ́dí, ledre máa née, ndaá méngị roné sɨmɨ kadra drụ́ wá, 19ꞌdoꞌdó ꞌbɨ sịndị́ kadra máa née nɨ ídí bɨsinyíne kɨ́ngaya zɨ́a rómoné gɨ do bizóró e za mbá, gɨ zɨ́a mengị aka roné ꞌdáꞌdá a do sogo káṇgá ona kú wá, tónóne sɨmɨ kadra bɨ kóo Lomo otoogụ káṇgá ba kɨ́ ere e, do ndéréógụné gị cakaba ní. Ngíti ledre utúasá lolụ kpá méngị roné kenée wá. 20Idí Ngére Lomo ndaá kóo ꞌdósoógụ sịndị́ kadra ledre máa née gbúꞌdu wá, káa bɨ ꞌyị ómo ndaá. Nda lá gɨ ro mɨgéléógụ ꞌyị ené e, zɨ́a ꞌdósoógụ a gbúꞌdu. 21Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née togụ́ ngíti ꞌyị uku ledre kɨ́dí, ‘Lúrúsé aka Kɨ́résịto ogụ go.’ Togụ́ kenée wá, ‘Nɨ go bɨ ꞌdáa yá,’ ndásé ṇgúṇgu a wá. 22Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ṛanga e nɨyí karanée ógụ kɨ́ ịrị Kɨ́résịto ngíti géyị kɨ́ ịrị nébị e, zɨ́ye ndị́sịyé méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní gɨ ro ndị́sị lóndo mɨgélé ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, togụ́ nɨ útúásá zɨ́ye méngị a kenée yá. 23Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, komosé idí ídí rosé kɨ́ngaya. Máénzị komosé go ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ ledre káa zɨ́ ga gére née kɨ́ méngị royé.

24“Tɨ́ lá sɨmɨ sịndị́ kadra máa née, gɨ do kacɨ́ ꞌdóꞌdó née ní,

“ ‘zɨ́ kadra ị́lị́ne mbụụ́,

éfé oṇgó kpá wá,

25zɨ́ kele e ndị́sị ṛéṛeyé gɨ ꞌdága gɨrí,

zɨ́ éyị́ ga bɨ komo ere ní mbá ndị́sị kị́zịyé.’-

26“Sɨmɨ sịndị́ kadra née ꞌyị e nɨyí lúrú Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí kɨ́ ógụ gɨ komo ere kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bụṛụngụ́ kɨ́ cóngó roné kpá kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné. 27Nɨ kása maláyika ené e zɨ́ye báyiyé do bi e do sogo káṇgá za mbá, zɨ́ye ꞌdóꞌdụ́yóko ꞌyị ené e ga bɨ gelé yée go ní, mbá do bi kị́éꞌdo.

28“Ídísé lúrú lị́lị ledre bɨ mándị́sị úku a ba lá dụụ́ gɨ ro ndóṛí. Togụ́ lúrúsé mɨkánda mbílí ndóṛí nɨyí go ụ́ꞌbụ yá, kɨ́dí ndumu nɨ go gbóo. 29Kpá kenée, togụ́ lúrúsé ṛị́kị́ ledre e go kɨ́ méngị royé kenée komo ere yá, ídísé ówo a kɨ́dí, kadra mɨndáꞌbaógụmá nɨ go gbóo. 30Máúku zɨ́se kɨ́dí, ledre máa née nɨ méngị roné sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ cakaba ba uyuonzó aka roné wá ní. 31Ere e kɨ́ do sogo káṇgá ba nɨyí ụ́kụ́ mbá, tɨ́ lá kúrúma ụkụ́ ené e wá.

Mɨndáꞌbaógụ Yésụ nɨ lị́yị ꞌyị e mɨlị́yị

(Lúrú kpá Matáyo 24:36-44)

32“Kadra mɨndáꞌbaógụmá, ꞌyị e mbá utúasánɨ́ ówo a wá, abú maláyika ga bɨ komo Ere ní, owonɨ́ wá, gba máa Owụ́ ꞌbɨ Lomo máówo kpá wá. ꞌBụzé Lomo owo dụụ́ ne. 33Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, komosé idí ídí rosé. Zɨ́se ídíse nzíyisé gɨ zɨ́a kadra ledre máa née ówosé wá.

34“Mɨndáꞌbaógụmá nɨ ídí ené káa zɨ́ ꞌbɨ oꞌdo bɨ kóo ịnyị gɨ ꞌbe ꞌbɨ ené ndéréne do ngíti bi gbála ní. Sɨmɨ bɨ kóo ịnyị ndéré ní, zɨ́a ífibáyi moko zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ené e mbá kpị́kpị́kpị́, zɨ́a kpá úkuómo ledre zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko máa wo bɨ ndịsị ꞌbɨ ené lúrú bi kacɨ́ mbotụ gara ní kɨ́dí, ‘Komoyị́ idí ídí kacɨ́ma do mɨsiꞌdi, mándéré go, mááyí ndáꞌbaógụ.’

35“Gɨ zɨ́ kéyị née ní, komosé idí ídí rosé gɨ zɨ́a ówosé esé kadra bɨ mị́ngị́ ꞌbe née nɨ ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní wá. Ambí owo ne ngíti géyị yá, nɨ ndáꞌbaógụ kɨ́ tagá, togụ́ kɨ́ ndụlụ, kɨ́ sɨmɨbi, togụ́ kɨ́ phịyị́. 36Abú mɨógụ a nɨ lị́yị sée mɨlị́yị yá, idí ógụndíki sée fú lá kɨ́ óndó bi. 37Ledre bɨ máúku zɨ́se ba, máúku go zɨ́ ꞌyị amá e mbá, ‘Komosé idí ídí rosé.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index