Search form

Márɨko 13:1

Ledre gɨ ro mɨndụ́rụ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Lomo

(Lúrú kpá Matáyo 24:1-2, Lúka 21:5-6)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ go ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́a ị́nyịné úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, lúrú aka lá mɨngburoko tutú ga bɨ oꞌbónɨ́ ꞌdị́cị́ ga ba kɨ́e ba, kpá kɨ́ lámá bɨ ro ꞌdị́cị́ máa ga gére née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index