Search form

Márɨko 13:11

11Togụ́ karanée ꞌdiꞌbinɨ́ sée go do ógụ kɨ́se kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ga gére née yá, ndásé ndị́sị sómụ́ ledre sɨsɨkala ꞌdáꞌdá gɨ ro úku a togụ́ ilinɨ́ go úwú ledre gɨ tarasé ní wá. Ídísé úku zɨ́ye tɨ́ lá dụụ́ ledre bɨ ꞌDówụ́ Lomo uku go zɨ́se ní. Gɨ zɨ́a, úkusé née kúrú Lomo, née ndaá sómụ́ ledre esé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index