Search form

Márɨko 13:13

13Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí sógó sée gɨ zɨ́a bɨ ásé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ní. Abú kenée ndotó, ꞌyị bɨ nɨ iꞌbí roné ndị́sị lódụ́ kacɨ́ma gị sɨmɨ odụ sịndị́ kadra ꞌbɨ do sogo káṇgá ba ní, nɨ ndíki trịdrị bɨ za fí ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index