Search form

Márɨko 13:14

Ledre gɨ ro mɨsínyiónzó Yerụsaléma

(Lúrú kpá Matáyo 24:15-21, Lúka 21:20-24)

14“Sɨmɨ bɨ lúrúndíkisé mongụ́ bɨsinyí éyị́ kɨ́ tóro do bi bɨ ngárá ndaá zɨ́a tóroné doa wá ní, ꞌyị bɨ nɨ ólo ledre ba ní, idí ówoyéme ini ledre gɨ sɨmɨ a bɨlámáne. Gɨ ore ꞌyị ga bɨ nɨyí sɨmɨ Yụdáya ní, idínɨ́ ngásá komo landa e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index