Search form

Márɨko 13:15

15Togụ́ bɨsinyí ledre máa née ogụndiki ꞌyị do ꞌdị́cị́, ndaá ndítíógụ ólụ́ ꞌdị́cị́ gɨ ro ꞌdíꞌbi éyị́ kí wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index