Search form

Márɨko 13:19

19ꞌdoꞌdó ꞌbɨ sịndị́ kadra máa née nɨ ídí bɨsinyíne kɨ́ngaya zɨ́a rómoné gɨ do bizóró e za mbá, gɨ zɨ́a mengị aka roné ꞌdáꞌdá a do sogo káṇgá ona kú wá, tónóne sɨmɨ kadra bɨ kóo Lomo otoogụ káṇgá ba kɨ́ ere e, do ndéréógụné gị cakaba ní. Ngíti ledre utúasá lolụ kpá méngị roné kenée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index