Search form

Márɨko 13:2

2Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Née kpá éyị́? ꞌDị́cị́ ga gére née kɨ́ mbágá lámá née bɨ royé née, kpá kɨ́ mɨngburoko tutú ga bɨ oꞌbónɨ́ yée kɨ́e née mbá, nɨyí ógụ ndụ́rụónzó yée kɨ́rɨ́ née mbá bi, bɨkéṛị́ tutú bɨ zɨ́a ídíákáne do ezené ꞌdága ní ndaá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index