Search form

Márɨko 13:21

21Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née togụ́ ngíti ꞌyị uku ledre kɨ́dí, ‘Lúrúsé aka Kɨ́résịto ogụ go.’ Togụ́ kenée wá, ‘Nɨ go bɨ ꞌdáa yá,’ ndásé ṇgúṇgu a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index