Search form

Márɨko 13:23

23Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, komosé idí ídí rosé kɨ́ngaya. Máénzị komosé go ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ ledre káa zɨ́ ga gére née kɨ́ méngị royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index