Search form

Márɨko 13:28

28“Ídísé lúrú lị́lị ledre bɨ mándị́sị úku a ba lá dụụ́ gɨ ro ndóṛí. Togụ́ lúrúsé mɨkánda mbílí ndóṛí nɨyí go ụ́ꞌbụ yá, kɨ́dí ndumu nɨ go gbóo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index