Search form

Márɨko 13:29

29Kpá kenée, togụ́ lúrúsé ṛị́kị́ ledre e go kɨ́ méngị royé kenée komo ere yá, ídísé ówo a kɨ́dí, kadra mɨndáꞌbaógụmá nɨ go gbóo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index