Search form

Márɨko 13:3

3Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ go mɨndị́sịné gá do Landa Olíva mɨꞌdí zɨ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́ Pétero e, kɨ́ Yakóbo e, kɨ́ Yiwáni e, kɨ́ Andiríya ógụyé ndoo ndúꞌyú wo,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index