Search form

Márɨko 13:34

34“Mɨndáꞌbaógụmá nɨ ídí ené káa zɨ́ ꞌbɨ oꞌdo bɨ kóo ịnyị gɨ ꞌbe ꞌbɨ ené ndéréne do ngíti bi gbála ní. Sɨmɨ bɨ kóo ịnyị ndéré ní, zɨ́a ífibáyi moko zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ené e mbá kpị́kpị́kpị́, zɨ́a kpá úkuómo ledre zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko máa wo bɨ ndịsị ꞌbɨ ené lúrú bi kacɨ́ mbotụ gara ní kɨ́dí, ‘Komoyị́ idí ídí kacɨ́ma do mɨsiꞌdi, mándéré go, mááyí ndáꞌbaógụ.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index