Search form

Márɨko 13:7

7Ásé karanée úwú ledre kɨ́dí okó nɨ go ógụ, ngíti géyị yá kɨ́dí okó nɨ go ꞌdáa, sɨmɨ bɨ ledre ga gére nɨyí go ndị́sị méngị royé kenée ní, ndásé sị́kpị mɨmbéꞌdesé ꞌdága wá. Ledre ga gére nɨyí méngị royé kenée, tɨ́ lá née ndaá ꞌbɨ ené aka odụ do sogo káṇgá ba wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index