Search form

Márɨko 13:8

8Kúfú ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ndéré útú kɨ́ okó do kúfú ngíti géyị ꞌyị e, zɨ́ ngíti káṇgá ndéré útúne kɨ́ okó do ngíti káṇgá. Mongụ́ ꞌbú nɨ útú, zɨ́ kịꞌdị káṇgá ndị́sị méngị roné do ngíti géyị bi e. Née aka lá dosị́ ꞌdoꞌdó maꞌdáa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index