Search form

Márɨko 13:9

9“Ídísé tóro ngbúó káa zɨ́ bɨ ásé go ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ní. Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée ꞌdíꞌbi sée ógụ kɨ́se kóꞌdụ́ ꞌyị úku ngbanga e do ócó sée sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e. Nɨyí karanée ꞌdíꞌbiógụ sée kóꞌdụ́ gávana e kɨ́ mɨngburoko ngére e gɨ ro úku ledre gɨ romá zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index