Search form

Márɨko 14:27

Yésụ uku ledre mɨási Pétero gɨ roné

(Lúrú kpá Matáyo 26:31-35, Lúka 22:31-34, Yiwáni 13:36-38)

27Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ásé ị́nyị mbá ngásáómo máa, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨékéne sɨmɨ kúrú Lomo ní kɨ́dí,

“ ‘Mááyí úfu ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e,

zɨ́ kábịṛị́kị e ngásá báyi royé mbá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index