Search form

Márɨko 14:39

39Zɨ́a ị́nyịné kpá ndáꞌbalúgu roné íni ini zɨ́ Lomo, zɨ́a úku kpá té bɨkéṛị́ ledre bɨ gáa uku ꞌdáꞌdá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index