Search form

Márɨko 14:61

61Tɨ́ lá Yésụ ịtị ené wá.

Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ kpá ndúꞌyú ándá Yésụ kɨ́dí, “Áyí ba Kɨ́résịto, wo bɨ Lomo geléogụ wo go káa do Mbigí Owụ́ ꞌbɨ ené ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index