Search form

Márɨko 14:64

64bɨ uku tara sinyí go ro Lomo cụ́ kɨ́ tarané ya née nɨ Ngére Lomo ní. Sómụ́ ledre esé nɨ káa be ꞌdi?”

Zɨ́ye ị́nyịyé mbá úku ledre kɨ́dí, “Née ndaá ledre bɨ nɨyí ótoómo kɨ́ úfu wo gɨ zɨ́a ní wá, idínɨ́ úfu wo ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index