Search form

Márɨko 14:67

67Sɨmɨ bɨ lurúndiki Pétero ní, zɨ́a lúrú wo gbóó.

Zɨ́a úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Áyi, áyí ba tɨ́ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta ba ke.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index