Search form

Márɨko 14:70

70Zɨ́ Pétero kpá ị́nyịné ítí kangú.

Do kacɨ́ ledre máa wo née akpa kpá wá, geré zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ tóro ore ní, ị́nyịyé kpá úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Utúasá zɨ́yị ítí kangú yá née ndaá ꞌyị ꞌbɨ Yésụ wá ní wá, gɨ zɨ́a, owozé kpá tɨ́ bú áyí ꞌyị ꞌbɨ Galiláya.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index