Search form

Márɨko 15:1

Yésụ kóꞌdụ́ Ngére Piláto

(Lúrú kpá Matáyo 27:1,2,11-14, Lúka 23:1-5, Yiwáni 18:28-38)

1Akpa kɨ́ phịyị́, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní, mɨngburoko ꞌyị e kpá kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ ga bɨ ꞌbɨ Mụ́sa ní, nda kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdécị ngbanga e, yóko royé za mbá gɨ ro yéme ledre kị́éꞌdo. Zɨ́ye ị́nyịyé ódó Yésụ, zɨ́ye ꞌdíꞌbi wo ndéréye kɨ́e kóꞌdụ́ Piláto.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index