Search form

Márɨko 15:13

13Zɨ́ye ị́nyịyé ótrụ́lúgu ledre zɨ́ Piláto kɨ́dí, “Oꞌdo née idí úyu, idínɨ́ phéphé wo do mɨngbúngbu kágá, zɨ́a úyuné ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index