Search form

Márɨko 15:2

2Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ íri ní, zɨ́ Piláto ndúnduꞌyú kɨ́dí, “ꞌYị ga ba ukunɨ́ ya úku ledre yá née nɨ mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e. Áyí tɨ́ mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e maꞌdíi?”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Kpá tí káa zɨ́ bɨ úku née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index