Search form

Márɨko 15:29

29ꞌYị ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ ókpó kacɨ́ mɨsiꞌdi gɨ ore ní, zɨ́ye ndị́sịyé úku wo kpá kɨ́ úkucáyi ledre gɨ do bi a kɨ́dí, “Bɨ kóo úku yá áyí ndụ́rụ mongụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, zɨ́yị ụ́bụ́lúgu a lá sɨmɨ sị́lị́ ota ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index