Search form

Márɨko 15:33

Ledre gɨ ro mɨúyu Yésụ

(Lúrú kpá Matáyo 27:45-56, Lúka 23:44-49, Yiwáni 19:28-30)

33Sɨmɨ bɨ kóo kadra nɨ nda go kpíkpíṛíkpí sɨmɨ do ní, zɨ́ mụtụlụrụ útúne do káṇgá mbá kɨ́ sịndị́ kadra ota.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index