Search form

Márɨko 15:40

40Ngíti géyị kará e nɨyí kóo kpá ore, ndị́sị lúrúkása bi gɨ gbála, Maríya Magɨdála kɨ́ Salóme kɨ́ Maríya mbágá Yoséfa kɨ́ Yakóbo owụ́, nɨyí kóo bo dongaráye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index