Search form

Márɨko 15:43

43zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Yoséfa gɨ sɨmɨ gara bɨ Aramatáyo ódó mɨmbéꞌdené káa zɨ́ oꞌdo ꞌyị ní, zɨ́a ndéréne ndúꞌyú Piláto gɨ ro umbu Yésụ. Yoséfa nɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e. Ndịsị kpá óto komoné gɨ ro mɨógụ Lomo káa do ngére do ꞌyịmaꞌdí e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index