Search form

Márɨko 15:44

44Sɨmɨ bɨ Piláto uwú kɨ́dí, Yésụ uyu go ní, zɨ́ tara a ị́drị́ne mɨị́drị́, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Née kenée lárá ledre ꞌdi, bɨ zɨ́ oꞌdo née úyuné lá ꞌdiya kenée ní?” Zɨ́a ndóloógụ mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ asikíri e gána ní ndúꞌyú wo togụ́ Yésụ uyu tɨ́ go maꞌdíi yá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index