Search form

Márɨko 16:1

Yésụ urú gɨ sɨmɨ umbu

(Lúrú kpá Matáyo 28:1-8, Lúka 24:1-12, Yiwáni 20:1-10)

1Gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ Maríya Magɨdála, kɨ́ Salóme, kɨ́ Maríya mbágá Yakóbo e úgú sụꞌbụ́ mɨndonyo e gɨ ro ndéré sụ́sụ a ro umbu Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index