Search form

Márɨko 16:11

11Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ gɨ taraa kɨ́dí Yésụ urú gɨ sɨmɨ umbu go, née lurú gáa wo go trịdrị cụ́ kɨ́ komoné ní, ṇguṇgunɨ́ eyé kóo ledre máa née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index