Search form

Márɨko 16:14

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyịmɨkása e sokó doa kéṛị́

(Lúrú kpá Matáyo 28:16-20, Lúka 24:36-49, Yiwáni 20:19-23, Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:6-8)

14Nda gɨrí, sɨmɨ bɨ ꞌyịmɨkása ga bɨ sokó doa kéṛị́ (11) née ndịsịnɨ́ ánu éyị́ ní, zɨ́ Yésụ ꞌdódo roné zɨ́ye, zɨ́a úku ledre zɨ́ye, gɨ zɨ́a do ngíti géyị lafúye e orụ yị́ ené kóo mɨórụ kɨ́ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ lafúye ga bɨ lurúnɨ́ trịdrịné go cụ́ kɨ́ komoyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index