Search form

Márɨko 16:16

16ꞌYị bɨ ṇguṇgu ledremá go ní, zɨ́se bábátị́zị́ wo, nɨ gú ómo gɨ sɨmɨ ꞌdoꞌdó bɨ odụa nda ní. ꞌYị bɨ ṇguṇgu wá ní, nɨyí ꞌdóꞌdo wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index