Search form

Márɨko 16:17

17Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ go ní, ídíye kɨ́ rokoꞌbụ káa zɨ́ bɨ nɨyí go ꞌyị amá e ní, zɨ́ye kɨ́ ódroyé sɨmɨ ṛị́kị́ tara e kɨ́ ndị́sị lágaóyó dokéké e gɨ sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ ịrịmá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index