Search form

Márɨko 16:20

20Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Ngére Yésụ ga gére ndéréye kɨ́ úku bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e kacɨ́ bi e za mbá. Zɨ́ Ngére kóo ndị́sịné méngị moko kɨ́ye, zɨ́ mɨngburoko ledre ga bɨ ndị́sịnɨ́ méngị yée kɨ́ rokoꞌbụné ní ꞌdódo a kɨ́dí ledre ga bɨ úku yée ní nɨ maꞌdíi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index