Search form

Márɨko 16:5

5Sɨmɨ bɨ kará ga gére née olụ́nɨ́ sɨmɨ bi íri ní, zɨ́ye ónzó komoyé káa gbó ro owụ́phɨṛangá kɨ́ ndị́sị sɨmɨ bi íri do sị́lị́ ꞌbɨ anú, kɨ́ ngbángbá bɨkenyị́ bongó roné. Zɨ́ Lomo royé lị́yịné, zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́, gɨ zɨ́ lárá ledre káa zɨ́ wo née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index