Search form

Márɨko 16:6

6Geré zɨ́ owụ́phɨṛangá née úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ɨꞌɨ, ndásé lị́yị wá, máówo bú kɨ́dí, ógụsé ba lúrú bi gɨ ro Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta bɨ ufunɨ́ wo ní. Ndaá ꞌbɨ ené lolụ kɨ́ra wá, urú yị́ ené gɨ sɨmɨ umbu go. Lúrúsé aka lá, ba bi bɨ kóo otonɨ́ wo doa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index