Search form

Márɨko 3:10

10Zɨ́a sị́kpị tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e gɨ do ndíyá eyé e. Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ndíyá e ndị́sị kɨ́ ị́trị́ royé gɨ ro ógụyé gbóo ro Yésụ, gɨ ro óto sị́lị́ye roa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index