Search form

Márɨko 3:12

12Zɨ́ Yésụ lórụ yée kɨ́dí, ndanɨ́ úku ꞌdódo ledrené zɨ́ ꞌyị e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index